You are here

ᔮᓐ ᒧᕇᔅ

ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᐅᑉ ᑐᖏᓕᖓ

 ᔮᓐ ᒧᕇᔅ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥᐅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖅ 1975−ᒥᓂᑦ (ᐊᒡᖥᕕ`ᒥ, ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᓄᓇᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᖅ).  ᐃᓐᓇᐅᓂᕐᒧᑦ ᓄᖅᑲᖓᓕᖅᑐᖅ ᐃᓕᓴᐃᔨᐅᓂᕐᒧᑦ (32−ᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᓪᓗᓄᑦ 65−ᓄᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᓄᓇᑦᑎᐊᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒥ) ᐊᒻᒪ ᐊᖓᔪᖅᑳᖑᓪᓗᓂ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓴᐃᖃᑦᑕᓚᐅᖅᑐᖅ ᓱᒃᑲᓴᐅᔾᔪᐊᖅᑎᓂᒃ ᓯᐊᕐᕆᔮᖅᑎᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥ, ᔮᓐ ᐃᓚᒋᔭᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᓴᖅᑭᑦᑎᖃᑕᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂᒃ 19094-ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᑐᓂᓐᖑᐊᖑᑎᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 2010−ᖑᑎᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒃᓯᕙᐅᑕᐅᖃᑕᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᓯᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ (ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᓄᕕᐱᕆ 2010−ᒥᓂᑦ).  ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒋᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓚᐃᓴᓐᓯᑖᖅᑎᑦᑎᔨᒃᑯᓐᓄᑦ, ᓄᓇᕗᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᓂᒃ ᒪᓕᒐᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐱᓐᖑᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓄᓇᓕᖅᐸᐅᔭᖏᑕ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ.  ᓄᓕᐊᖃᖅᑐᖅ ᑎᓴᒪᓂᒃ ᕿᑐᕐᖓᖃᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᐃᕐᖑᑕᖃᖅᑐᑦ ᐊᕐᓇᖕᓂᒃ.