You are here

ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᕗᑦ

ᖃᓄᐃᓕᖓᖕᒪᖔᑦ

ᐊᑐᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑖᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᐃᒪᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᓯᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐱᖁᔭᕐᔪᐊᖏᑎᒍᑦ, ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᓯᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᐊᖏᖅᓯᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔾᔪᑎᓄᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᐅᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᓕᕌᖓᑕ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖏᓐᓂᒃ. ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᓯᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓴᓇᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᓂᖓᓄᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓱᒪᓕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓚᐃᓐᓈᕆᖏᓪᓗᑎᒃ, ᒪᑐᐃᖓᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ, ᐊᔾᔨᒌᒃᑎᑦᑎᓗᑎᒃ, ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᓯᓇᖅᑐᒥᒃ ᐃᖏᕐᕋᓂᖃᕐᓗᓂ ᐊᐅᓚᓂᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᓗᓂ ᑭᓇᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑭᐅᓯᒐᓱᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᓯᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᑐᓂᔪᓐᓇᕐᓗᓂᒋᑦ ᐱᔾᔪᑎᐅᔪᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᔪᒃᓴᑦ ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᑦ ᓄᓇᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᓯᕈᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖏᑕ ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ.

ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᓯᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᒪᓕᒐᖏᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᐅᔪᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᕗᑦ ᑭᓇᒃᑯᓕᒫᓄᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑑᖓᓪᓗᑎᒃ, ᐅᐃᕖᑎᑑᖓᓪᓗᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᓪᓗᑎᒃ ᐃᑲᔪᖅᓯᔾᔪᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑕ ᑐᑭᓯᕚᓪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᕆᕙᒃᑕᖏᑕ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᐅᓚᓂᕆᕙᒃᑕᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᕗᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᓯᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᖁᓪᓗᒋᑦ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐃᓚᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᕗᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᓯᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᑭᓇᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦᓯᐊᑦ ᐊᔾᔨᖏᓐᓂᒃ ᐱᔪᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᓯᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔾᔪᑎᑦ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂᒃ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᓇ ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐱᑐᒡᕕᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᓴᖅᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᕗᒥ ᓄᓇᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᓯᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᐊᓪᓚᕕᖕᒥ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᖓᑦ ᐅᖄᓚᕕᒋᓗᒍ ᐅᕗᖓ: (867) 975-2102, ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᓗᒍ ᐅᕗᖓ: administrator@nsrt.ca ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᖅᑲᕐᓂᐊᕐᕕᒃᑯᑦ ᐊᐅᓪᓚᖅᑎᑦᓯᒋᕕᒋᓗᒍ ᐅᕗᖓ: P.O. Box 2169, Iqaluit, Nunavut X0A 0H0. ᓄᓇᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᓯᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓴᓇᓯᒪᓕᕐᒥᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᔪᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᓯᔾᔪᑕᐅᓂᐊᕐᒪᑕ ᑐᑭᓯᕚᓪᓕᖁᓪᓗᒋᑦ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔾᔪᑎᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᕆᕙᒃᑕᖏᑕ.